Διοικητικό Συμβούλιο

Από τον Φεβρουάριο του 2017 tο Διοικητικό Συμβούλιο της MAMIDOIL JETOIL  απαρτίζεται από 4 μέλη. Η διάρκεια της θητείας των μελών του είναι 6ετής και τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Φεβρουάριο του 2017, απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Νικόλαος Μαμιδάκης , Πρόεδρος Δ.Σ, Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Ν. Μαμιδάκης , Μέλος

Ελένη Μαμιδάκη, Μέλος

Ειρήνη Μαμιδάκη, Μέλος