Back to top

Όροι Προγράμματος Cetracore - Jetoil Loyalty Program

 1. Κάθε κάρτα αποτελεί ιδιοκτησία της CETRACORE-JETOIL A.E. και εφεξής θα ονομάζεται «JETOIL BONUS CARD».
 2. Η κάρτα JETOIL BONUS CARD είναι προσωπική για κάθε χρήστη που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η παραχώρησή της σε τρίτο πρόσωπο.
 3. Η κτήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD μπορεί να γίνει με έναν από του ακόλουθους τρόπους:
  (α) Με την υποβολή επαρκώς συμπληρωμένης έντυπης αίτησης εγγραφής για την απόκτηση φυσικής κάρτας JETOIL BONUS CARD στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πρατήρια που φέρουν το σήμα JETOIL.
  (β) Μέσω της εφαρμογής για κινητά Cetracore-Jetoil Loyalty Program App, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί λογαριασμό και μέσω αυτού αιτείται την απόκτηση άυλης κάρτας. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα JETOIL BONUS CARD σε όλα τα πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cetracore-Jetoil Loyalty Program.
 4. Ως ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών με την χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD ορίζονται οι τρεις (3) ανά κάτοχο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω ανωτάτου ορίου οι πόντοι που θα αποκτώνται από τις επιπλέον συναλλαγές θα ακυρώνονται αυτομάτως.
 5. Τυχόν αλλαγή των δηλωμένων στοιχείων του κατόχου θα γνωστοποιείται από αυτόν άμεσα και εγγράφως στην CETRACORE-JETOIL A.E. Ουδεμία ευθύνη φέρει η CETRACORE-JETOIL AE σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας.
 6. H CETRACORE-JETOIL AE δικαιούται σε μονομερή καταγγελία της παρούσας σύμβασης και ακύρωση της κάρτας JETOIL BONUS CARD σε περίπτωση παράβασης από τον κάτοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας οι οποίοι και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περίπτωση νομικών απαγορεύσεων που τον αφορούν ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει αμελλητί την κάρτα στη CETRACORE-JETOIL A.E.
 7. Ουδεμία ευθύνη φέρει η CETRACORE-JETOIL A.E για αποζημίωση του κατόχου σε περίπτωση πλημμελούς ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πρατηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ευθύνη ελέγχου της ορθότητας και εγκυρότητας των στοιχείων της ληφθείσης από το πρατήριο απόδειξης της συναλλαγής καθώς και των αντιστοίχων στοιχείων που αναρτώνται στην εφαρμογή Cetracore-Jetoil Loyalty Program App ανήκει αποκλειστικά στον κάτοχο της κάρτας JETOIL BONUS CARD.
 8. Μετά από κάθε επιτυχή συναλλαγή προστίθενται στην κάρτα JETOIL BONUS CARD του κατόχου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της CETRACORE-JETOIL A.E οι πόντοι που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή οι οποίοι και είναι άμεσα διαθέσιμοι. Όταν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός πόντων θα δύναται να χορηγηθεί μετά από αίτημα του κατόχου της κάρτας και από την επόμενη αγορά καυσίμων αντίστοιχη έκπτωση με ταυτόχρονη αφαίρεση από την κάρτα JETOIL BONUS CARD του κατόχου των πόντων που αντιστοιχούν στην έκπτωση αυτή. Μετά την εξαργύρωση των συλλεγέντων πόντων ουδεμία ευθύνη φέρει η CETRACORE-JETOIL A.E...
 9. Σε περίπτωση απωλείας, κλοπής, καταστροφής ή μη δυνατότητας χρήσης της κάρτας JETOIL BONUS CARD (λ.χ λόγω μαγνητισμού ή αν η χρήση της θεωρηθεί παράνομη) ο κάτοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών του προγράμματος στο τηλέφωνο 2310573700. Σε κάθε δε περίπτωση ευθύνεται για κάθε ζημία που θα υποστεί η CETRACORE-JETOIL A.E. μέχρι την λήψη της ως άνω ειδοποίησης. Η νέα κάρτα JETOIL BONUS CARD που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο των πόντων που είχε συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή με την παλαιά κάρτα JETOIL BONUS CARD ο κάτοχος. Σε κάθε δε περίπτωση περαιτέρω επανέκδοσης της κάρτας JETOIL BONUS CARD θα αφαιρούνται 20 πόντοι από το σύνολο των μεταφερθέντων στην νέα κάρτα JETOIL BONUS CARD πόντων, του κατόχου συναινούντος ρητά με την παρούσα προς τούτο.
 10. O κάτοχος της κάρτας JETOIL BONUS CARD μπορεί να ενημερωθεί για το σύνολο των πόντων του (α) με τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης Μελών του Προγράμματος κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9πμ έως τις 5μμ και (β) μέσω της εφαρμογής Cetracore-Jetoil Loyalty Program App. H CETRACORE-JETOIL A.E. μπορεί να γνωστοποιεί το σύνολο των πόντων στον πελάτη/κάτοχο της κάρτας JETOIL BONUS CARD και με άλλα μέσα της επιλογής της.
 11. Κατά την εξαργύρωση των πόντων από τον κάτοχο της κάρτας JETOIL BONUS CARD η CETRACORE-JETOIL A.E. δύναται (αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται) να προβαίνει σε έλεγχο των προσωπικών στοιχείων του κατόχου τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτά του δικαιούχου της κάρτας JETOIL BONUS CARD. Ως εκ τούτου η CETRACORE-JETOIL Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD από μη δικαιούχο (λ.χ συνεπεία κλοπής ή απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης) εφόσον αυτή δεν έχει ενημερωθεί από τον κάτοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω (παρ. 9). Μετά δε την εξαργύρωση των πόντων η CETRACORE-JETOIL A.E. απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση έναντι του πραγματικού δικαιούχου.
 12. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cetracore-Jetoil Loyalty Program μέσω των συμμετεχόντων πρατηρίων με το σήμα της CETRACORE-JETOIL AE και η αντιστοίχιση εκάστου προϊόντος με πόντους ανά λίτρο καθορίζονται ελεύθερα από την CETRACORE-JETOIL A.E.
 13. Το πρόγραμμα Cetracore-Jetoil Loyalty Program είναι μία οικειοθελής παροχή της CETRACORE-JETOIL AE προς τους πελάτες των συμμετεχόντων πρατηρίων του δικτύου της και ως εκ τούτου μπορεί να τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί οποτεδήποτε από αυτήν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των δικαιούχων. Σε περίπτωση κατάργησης του προγράμματος ο κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση την κάρτα στη CETRACORE-JETOIL A.E. Η CETRACORE-JETOIL A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή κατάργησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.
 14. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της CETRACORE-JETOIL AE να πιστώσει ή να απορρίψει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πόντους που αποκτήθηκαν παράτυπα από τον κάτοχο της κάρτας.
 15. Η CETRACORE-JETOIL A.E. δύναται να απενεργοποιήσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται χρήση αυτών κατά καταστρατήγηση των όρων του Προγράμματος.
 16. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διατηρεί ληξιπρόθεσμη οφειλή προς συμμετέχον στο πρόγραμμα πρατήριο, ο πρατηριούχος δικαιούται να αρνηθεί εξαργύρωση πόντων στον κάτοχο της κάρτας. Κάρτες JETOIL BONUS CARD που δεν θα χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών θα δύνανται να ακυρωθούν από την CETRACORE-JETOIL A.E.. Σε περίπτωση τέτοιας ακύρωσης θα διαγράφονται οι πόντοι που αντιστοιχούν σ’ αυτές.
 17. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της κάρτας εξαργύρωση των πόντων εντός δύο (2) ετών, η CETRACORE-JETOIL A.E. δύναται να τους διαγράψει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της κάρτας. 18. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών εφαρμοστέου του Ελληνικού Δικαίου, και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών. 19.Η CETRACORE-JETOIL AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.jetoil.gr/el/Loyalty, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 20. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της CETRACORE-JETOIL AE www.jetoil.gr/el/loyalty για τους ισχύοντες όρους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Cetracore - Jetoil Loyalty Program

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η CETRACORE-JETOIL A.E δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των κατόχων της φυσικής ή άυλης κάρτας JETOIL BONUS CARD. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Cetracore-Jetoil Loyalty Program ο κάτοχος της κάρτας αποκτά την ιδιότητα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων και τα προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

H παρούσα Ενημέρωση - Πολιτική Απορρήτου διέπει όλους τους τρόπους απόκτησης και χρήσης της κάρτας JETOIL BONUS CARD τόσο σε φυσικά σημεία (συμμετέχοντα πρατήρια), όσο και μέσω της εφαρμογής Cetracore-Jetoil Loyalty Program App.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «CETRACORE-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CETRACORE-JETOIL A.E.»., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 16. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, στα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας (δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα φορητότητας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας), μπορείτε να επικοινωνείτε με την CETRACORE-JETOIL A.E. με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση μελών στα τηλέφωνα 2310573700 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00

Β) Email στο dataprotection@jetoil.gr

Η CETRACORE-JETOIL AE ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η CETRACORE-JETOIL AE, οι υπάλληλοί της και οι συνεργάτες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκoύ Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»), την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη/κατόχου της κάρτας.
Η CETRACORE-JETOIL A.E. και οι υπάλληλοι και συνεργάτες αυτής εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η CETRACORE-JETOIL A.E. δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Ο πελάτης/κάτοχος κάρτας έχει την υποχρέωση να απόσχει από την παροχή στην CETRACORE-JETOIL A.E τέτοιων δεδομένων, που αφορούν στο πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης/κάτοχος κάρτας προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην CETRACORE-JETOIL A.E, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της CETRACORE-JETOIL A.E. Η CETRACORE-JETOIL A.E δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η κάρτα JETOIL BONUS CARD είναι ενεργή και δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση κατάργησης της κάρτας JETOIL BONUS CARD τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων της CETRACORE-JETOIL AE ή στο πλαίσιο νομικής της υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Η CETRACORE-JETOIL A.E. και οι υπάλληλοι και συνεργάτες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η CETRACORE-JETOIL A.E. διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας καθώς και την πολιτική απορρήτου της CETRACORE-JETOIL A.E. και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού.

Κάθε πελάτης/κάτοχος κάρτας μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την CETRACORE-JETOIL A.E. για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του πελάτη/κατόχου κάρτας για αντίταξη, φορητότητα ή για τροποποίηση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Το αίτημα υποβάλλεται στο κατάστημα που συμπληρώθηκε η αρχική αίτηση εγγραφής ή δια της αποστολής email στο dataprotection@jetoil.gr

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. Σε περίπτωση επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς τα δεδομένα θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνον δομημένα σε σύνολα χωρίς προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης των υποκειμένων και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Η CETRACORE-JETOIL A.E. επεξεργάζεται τα στοιχεία που μας δηλώνετε οι ίδιοι στην αίτηση εγγραφής σας και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Προγράμματος Cetracore-Jetoil Loyalty Program, καθώς και στοιχεία που παράγονται από την χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD από εσάς (π.χ. συλλογή και εξαργύρωση πόντων μέσω της κάρτας JETOIL BONUS CARD, απόδοση εκπτώσεων κλπ) και είναι απολύτως απαραίτητα για την εν γένει εκπλήρωση από εμάς των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Cetracore-Jetoil Loyalty Program, την απόκτηση και διατήρηση από εσάς της προσωπικής σας κάρτας JETOIL BONUS CARD (φυσικής ή άυλης), τη δημιουργία και διατήρηση του Λογαριασμού σας στην εφαρμογή Cetracore-Jetoil Loyalty Program App καθώς και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση τροποποίησης στους όρους χρήσης του Προγράμματος Cetracore-Jetoil Loyalty Program.

Η CETRACORE-JETOIL A.E. δύναται να επεξεργάζεται το σύνολο των εκπτώσεων που απολαμβάνετε με τη χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD από τα συνεργαζόμενα πρατήρια. Για τη βελτίωση της διαχείρισης του προγράμματος απαιτείται ο έλεγχος της απόδοσης ορθών πόντων ανά αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, της ορθής εξαργύρωσης πόντων καθώς και απόδειξη της ορθότητας της εκκαθάρισης των πόντων που δικαιούστε λόγω της συμμετοχής σας στο άνω Πρόγραμμα.
ΝΟΜΙΜΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς:

(i) της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Cetracore-Jetoil Loyalty Program στο οποίο αιτείσθε να συμμετέχετε οικειοθελώς και από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή του και

(ii) της ομαλής διαχείρισης του Προγράμματος Cetracore-Jetoil Loyalty Program για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας αυτού και του προσωπικού σας λογαριασμού με την ενημέρωσή σας σε περίπτωση διαπίστωσης ενδείξεων μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης κλπ, με την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται για την χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD ή για την συλλογή και εξαργύρωση των πόντων και την λήψη των εκπτώσεων, με την ασφαλή πρόσβαση στον λογαριασμό σας και ασφαλή χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς βασίζεται στη νομιμοποιητική βάση της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση εκ της κείμενης νομοθεσίας και για την υποστήριξη τυχόν νομικών μας αξιώσεων.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η παροχή της συγκατάθεσής σας είναι αναγκαία προκειμένου η CETRACORE-JETOIL A.E να επεξεργάζεται (α) τα στοιχεία επικοινωνίας που της δηλώνετε και (β) τις προτιμήσεις σας από τις αγορές σας με την χρήση της κάρτας JETOIL BONUS CARD στο πλαίσιο του προγράμματος Cetracore-Jetoil Loyalty Program προς τον σκοπό της προσωποποιημένης εμπορικής προώθησης δια της αποστολής σε εσάς εξατομικευμένων ενημερώσεων και την εκτέλεση ερευνών αγοράς.

Η ολική ή μερική (για συγκεκριμένο σκοπό ή μέσο επικοινωνίας) άρση της παρασχεθείσης συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με γνωστοποίηση προς την CETRACORE-JETOIL A.E στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@jetoil.gr. Η άρση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία των προτιμήσεων στις αγορές σας διατηρούνται για όσο χρόνο συμμετέχετε στο πρόγραμμα ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας.

Η πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των αγορών σας, στους συλλεγέντες πόντους και τις εξαργυρώσεις σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με απευθείας επικοινωνία με την CETRACORE-JETOIL A.E είτε μέσω του λογαριασμού σας στην εφαρμογή Cetracore-Jetoil Loyalty Program App.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε είτε να επικοινωνείτε απευθείας με την CETRACORE-JETOIL A.E στο τηλέφωνο 2310573700, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 ή με Email στο loyalty@jetoil.gr ή αποστέλλοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της CETRACORE-JETOIL A.E είτε να υποβάλλετε αίτημα στο πρατήριο με τα σήματα της CETRACORE-JETOIL A.E.

Κάθε κάτοχος κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της CETRACORE-JETOIL A.E. αλλά και για τα σχετικά δικαιώματά του στο www.jetoil.gr/el/loyalty.