Υπευθυνότητα

 Η MAMIDOIL JETOIL λειτουργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα πάνω από 40 χρόνια στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), μέλος του οποίου είναι από τον Απρίλιο του 2010, με κύριους άξονες την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εξάλειψη κάθε μορφής εξαναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εντός του εργασιακού χώρου, την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευθύνης και την υποστήριξη ανάπτυξης φιλο-περιβαλλοντικών τεχνολογιών, την πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς όπως ο εκβιασμός και η δωροδοκία. 

Παράλληλα η εταιρεία έχει θεσπίσει Κώδικα Συμπεριφοράς που αφορά τις σχέσεις της με τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές και Πελάτες της, ενώ μέσω της εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης διασφαλίζει τις υψηλές ηθικές αξίες της Διοίκησης, αλλά και την επίτευξη των τιθέμενων από αυτή στόχων. 

Από το 2008 εκδίδει και δημοσιοποιεί ετήσιους απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας στους οποίους καταγράφεται η στρατηγική της εταιρείας σε θέματα ΕΚΕ, οι δράσεις και τα προγράμματα που εφαρμόζει, καθώς και οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της σε ετήσια βάση.