Εγκατάσταση

Από τον Ιανουάριο του 2009 η MAMIDOIL JETOIL έχει μισθώσει και χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας El Petrol στο Πέραμα Αττικής. Μέρος των εγκαταστάσεων αυτών μίσθωνε ήδη η εταιρεία 5-6 χρόνια χρόνια πριν την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Στις εγκαταστάσεις αυτές εναποθηκεύονται και ναυτιλιακά καύσιμα που χρησιμοποιοιούνται για τις ανάγκες του Bunkering (τμήμα καυσίμων ναυτιλίας).

Στην εγκατάσταση υπάρχει προβλήτα στην οποία δένουν και φορτώνουν τα ειδικά εφοδιαστικά πλοία.